Inskrift - Webbutveckling, webbprogrammering och internetmarknadsföring

Vi ger er:

 • - Kundanpassad webbprogrammering
 • - Sökmotorvänlig webbdesign
 • - Kundanpassad webbutveckling
 • - Internetmarknadsföring
 • - Sökmotoroptimering
 • - Site copy, säljande text
If you don't read Swedish:
Inskrift in EnglishGo to Inskrift International

 
If you don't read Swedish: Inskrift in EnglishGo to Inskrift International

 
Vi ger er: Kundanpassad webbprogrammering, Sökmotorvänlig webbdesign med mera...
 

 

Integritetspolicy för Firma Bengt Lundberg, Inskrift

Denna Integritetspolicy gäller från den 23 maj 2018 och tillsvidare.

Inskrift

Varför har vi en integritetspolicy?

Firma Bengt Lundberg, Inskrift, Nedan kallad "Inskrift" värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.
Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

 • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
 • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
 • Använder någon av våra digitala tjänster
 • Besöker våra webbplatser

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är Firma Bengt Lundberg, Inskrift med organisationsnummer 550502-6939 på adress Gersillagatan 8 73630 Kungsör, e-postadress kontakt@inskrift.se.

Centrala begrepp

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Cookies

Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter

Inskrifts målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från lagstiftning.

Behandling av personuppgifter

Inskrifts målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Vissa av våra webbplatser har medlemskap vilket innebär att vi samlar in personuppgifter. Dessa webbplatser har var och en egen integritetspolicy. Vad som samlas in varierar beroende på webbplats, se respektive webbplats integritetspolicy.

Då du köper tjänster av Inskrift läggs du in i vårt kundregister. För det behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig som kund: Ev. företagsnamn, kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer eller organisationsnummer.

Inskrifts målsättning är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi i förekommande fall kan samla in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Momsregistreringsnummer (företag) och dess giltighet.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter

När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

När du söker lediga tjänster, skickar en intresseförfrågan eller vill bli kontaktad av oss så använder vi endast dina personuppgifter för det ändamål till vilka du lämnat dem.

Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser

Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym.

Vi upplåter också annonsutrymmen på vissa av våra webbplatser till annonssystem från tredje part, såsom Google Inc., dessa använder också cookies för att vår annonseringen ska bli så relevant som möjligt för respektive webbplats besökare. Dessa företag har egen integritetspolicy för denna hantering. Denna data är aggregerad och därför anonym.

Säkerhet

Inskrift skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.

All dataöverföring till och från våra webbplatser är krypterad.

Inskrift har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. Vi skickar aldrig vidare personuppgifter till någon tredje part, frånsett av lag påbjuden utlämning. Den e-post Inskrift skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Gallring

Inskrift bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Kundregisteruppgifter raderas inte annat än på begäran av kunden själv, eftersom de behövs vid återkommande beställningar. De webbplatser som har medlemsregister har var och en egen rutin, se respektive webbplats egen integritetspolicy.

Användning av informationen

Inskrift hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer inte att överföras till tredje part.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna integritetspolicy i början detta dokument. Detsamma gäller i förekommande fall respektive webbplats egen integritetspolicy.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats, och andra webbplatser vi äger, till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.


Valid HTML5!
Sitemap  |  Firma Bengt Lundberg, Inskrift - Kungsör  -  Företaget innehar F-skattebevis  -  Copyright by Inskrift  -  Org.nr: 550502-6939  -  Mobil: 073-5502236  -  Kontaktformulär »